Privacyverklaring Dieetvariaties

Protocol bescherming data

1. Organisatie

Dieetvariaties.nl is een website waarmee snel dieetvariaties zichtbaar gemaakt kunnen worden voor veel soorten diëten binnen door de gebruiker zelf gedefinieerde grenswaarden. De website omvat een openbaar deel met algemene informatie en een deel dat alleen toegankelijk is voor abonnees via inlogcodes die een kalenderjaar geldig zijn.

De website is gemaakt in opdracht van M.F.L. Luijsterburg-Thomassen. Zij is de eigenaar van de inhoud die door haar of in haar opdracht wordt geleverd, geactualiseerd en bijgewerkt. Zij is ook verantwoordelijk voor de abonnementenadministratie en de financiën. De website wordt beheerd door een webbeheerder.

Adresgegevens:
https://dieetvariaties.nl
M.F.L. Luijsterburg-Thomassen
Tel: 06-5724 6808
KvK: 77300920

2. Registratie en doel van het bewaren van persoonsgegevens

De website is alleen toegankelijk voor abonnees. Van hen worden uitsluitend die gegevens geregistreerd die van belang zijn voor het toekennen van inlogcodes, voor het verzenden van rekeningen en voor het onderhouden van de contacten tussen eigenaar en abonnees.

Deze gegevens zijn:

 • Naam, adres, woonplaats, e-mailadres
 • Nummer bankrekening en naam rekeninghouder
 • Naam werkgever (facultatief)
 • Lidmaatschap vereniging DVG

3. Verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens

Inzameling gegevens

Persoonsgegevens worden verzameld bij inschrijving van een abonnee. Dat kan schriftelijk gebeuren of via de website (https://dieetvariaties.nl). Op het schriftelijke formulier verklaart de inschrijver akkoord te zijn met het feit dat de aangeleverde gegevens worden bewaard conform het bepaalde in dit privacyprotocol. Bij inschrijving via de website gebeurt dat door het aanvinken van akkoordverklaring met deze verklaring. Machtigingen voor automatische betalingen worden op papier gegeven.

Bewaren van de gegevens

 • De inschrijfformulieren worden bewaard in een afgesloten kast waarvan de sleutel in het bezit is van de eigenaar. De eigenaar houdt van deze gegevens een digitaal bestand  bij op een met inlogcodes beveiligde computer die voorzien is van een actuele virusscanner.
 • De digitale formulieren worden, alleen zichtbaar voor de webbeheerder, opgeslagen op de website. De webbeheerder van de site heeft een verwerkersovereenkomst ondertekend. Hij stelt de vastgelegde gegevens uitsluitend ter beschikking aan de eigenaar, die ze verwerkt in de digitale ledenadministratie, waarna de gegevens van de website worden verwijderd.

Inzien en wijzigen gegevens

 • Elke abonnee heeft het recht de door de eigenaar bewaarde gegevens over zijn persoon in te zien en te wijzigen. Hij kan daartoe de eigenaar verzoeken te melden welke gegevens van hem waar zijn opgeslagen. De eigenaar stuurt hem die gegevens per mail toe.  De abonnee kan die dan gewijzigd terugsturen. De eigenaar verwerkt die wijzigingen zo spoedig mogelijk.
 • Een abonnee kan niet bepalen dat zijn adresgegevens en de gegevens betreffende de betaling van contributies worden geschrapt. 
 • Na opzegging van het abonnement of na overlijden worden de persoonsgegevens uit de ledenadministratie uiterlijk per daarop volgende 1 januari verwijderd.

4. Bewaarplaatsen gegevensbestanden

De gegevensbestanden over de abonnees worden op de volgende plaatsen bewaard:

 • de digitale ledenadministratie op de computer van de eigenaar. Deze computer is beveiligd met een gecertificeerde virusscanner en inlogcodes;
 • de ledenadministratie op papier in een afsluitbare kast bij de eigenaar.

5. Procedure melden datalekken

Datalekken moeten altijd direct na het ontdekken ervan gemeld worden aan de eigenaar. De eigenaar checkt vervolgens wat er gelekt is en wat de gevolgen kunnen zijn voor de personen van wie de gegevens zijn gelekt. Hij maakt een rapport op van het lek waarin tenminste staan vermeld:

 • de aard van de inbreuk;
 • de instanties of personen bij wie meer informatie over het lek kan worden verkregen;
 • de maatregelen die zijn of worden genomen om de negatieve gevolgen van het lek te beperken;
 • een beschrijving van de eventuele gevolgen van het lek voor de verwerking van de persoonsgegevens;
 • de maatregelen die de eigenaar heeft genomen of gaat nemen om deze gevolgen te verhelpen.

De eigenaar meldt vervolgens dit datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens digitaal via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

6. Verstrekken van gegevens aan derden

De gegevens uit de administratie worden niet verstrekt aan derden zonder toestemming van degene(n) van wie de gegevens zijn. Mensen of organisaties die de abonnees op een of andere manier informatie – uitsluitend per mail - willen sturen, kunnen dat alleen doen via de eigenaar. Ze krijgen nooit zelf de beschikking over de gegevens, maar de eigenaar stuurt de informatie per mail door. Van deze mogelijkheid wordt alleen gebruikt gemaakt als het informatie betreft die past in de doelstelling die met de website wordt beoogd.

Cookies

Dieetvariaties gebruikt alleen analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. De internetbrowser kan zo worden ingesteld dat geen cookies meer worden opgeslagen.

Dieetvariaties maakt gebruik van Statcounter om bezoekersaantallen op de website bij te houden, waarbij de IP-adressen van bezoekers worden gemaskeerd.

Hilvarenbeek, 15 januari 2020